En forening i Hornslet IF

Medlemsmøde

Petanque medlemsmøde 12. okt. 2021 i Hornslet Hallen Kl.1900
Dagsorden iflg. Vedtægterne
1. Valg af dirigent og stemmetæller
2. Beretning til godkendelse
3. Årsregnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Handlingsplan og budget til debat
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (2 på lige år og 3 på ulige år)
7. Valg af 2 suppleanter for 1 år
8. Valg af revisor for 2 år på ulige år
9. Valg af revisorsuppleant for 1 år
10. Evt.
Forslag skal være formand Grethe Munkholm senest 28. sept. 2021
Husk tilmelding til Grethe Munkholm eller Tove. Høstrup

Hornslet IF petanque

HIF har haft Petanque afdeling siden 1999, hvor Rosenholm Petanque Club meldte sig ind i HIF og dermed ophørte som en selvstændig klub. Klubben blev startet allerede i 1986, som en af de første klubber nord for Århus. Initiativtagerne var afdelingens nuværende formand og kasserer. Klubben spillede på arealer rundt omkring i Hornslet. Mest på parkeringsarealer med grusbelægning, en tid ved møbelfabrikken på Eskerodvej, derpå ved rensningsanlægget på Engvej og en periode ved fjernvarmecentralen. En god plads var grusbanen, der hvor hal 2 nu ligger, men denne bane måtte opgives i forbindelse med opførelsen af hal 2. Klubben fik da sit blivende sted på grusbanerne ved Stadionvej og vi kunne i 1999 indvi klubhuset og de nye baner. I 1986 måtte medlemmerne køre langt for at møde spillere fra andre klubber. Modspillerne fandt vi bl.a. i Århus, hvor der blev spillet i Mindeparken og på grusbanen ved Ridehuset. Siden blev petanquespillet uhyre populært og nye klubber opstod snart i hver by og sogn.